Dave Marash of 'Nightline' Speaks Wednesday At Kibbitznest